ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

Hakkimizda

Kaltun Madencilik Sanayi ve Ticaret A.?.

  • KUVARS
  • M?KA
  • SODYUM FELDSPAT
  • POTASYUM FELDSPAT
  • FELDSPAT
 

 

Kaltun Madencilik, faaliyetlerine 1960’ l? y?llar?n ba?lar?nda ba?lam??t?r. ?lk olarak baz? yerli cam fabrikalar? ve Türk seramik sektörüne malzeme tedarik etmi?tir. Kaltun grup, kendine has dinamizmi, ürün ve üretim kalitesi ve elbette profesyonel kadrolar?yla y?ldan y?la büyümü?tür. Günümüzde yakla??k 850 li çal??an? ile seramik karo, cam, kompoze ta? ve boya endüstrilerine mal tedarik eden küresel lider bir ?irket haline gelmi?tir.

Kaltun Grubu 15 ?irketten olu?makta ve ?irketlerin 9 tanesi endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti ile 3 tanesi enerji üretimi, 2 tanesi tar?m ve hayvanc?l?k, 1 tanesi ise gemi i?letmecili?i sektörlerindedir.

Türkiye`nin sodyum feldspat d?? sat?m?n?n yakla??k % 35`ini gerçekle?tiren Kaltun Madencilik, 2013 y?l? rakamlar?na göre feldspat üretiminde, dünyan?n say?l? firmalar? aras?nda yer almaktad?r.

Kurucumuz (1932-2012)


Mehmet TUNCER

 

YÖNET?M KURULU

Yüksel TUNCER
Yüksel Tuncer
Yönetim Kurulu Ba?kan?
ytuncer@kaltun.com.tr
Kamil TUNCER
Kamil Tuncer
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Mehmet TUNCER
Mehmet Tuncer
Yönetim Kurulu Üyesi
mehmet.tuncer@kaltun.com.tr

 

?CRA KURULU

 

Mehmet ?ahin
Mehmet Yunus ?ahin
Genel Koordinator
mehmet.sahin@kaltun.com.tr
Mustafa Uysal
Mustafa Uysal
Teknik Müdür
tech@kaltun.com.tr
Özcan ?lter
Özcan ?lter
Üretim Müdürü
product@kaltun.com.tr
?hsan Akaçin
?hsan Akaçin
??letme Müdürü
plant@kaltun.com.tr
Fikret Bayraktar
Fikret Bayraktar
Sat?? ve Pazarlama Müdürü
fbayraktar@kaltun.com.tr
Seyfettin Dö?er
Seyfettin Dö?er
Mali ve ?dari ??ler Müdürü
account@kaltun.com.tr
Reyhan ?yiuyarlar
Reyhan ?yiuyarlar
Finansman Müdürü
finansman@kaltun.com.tr
Sabriye Güngör
Sabriye Güngör
Kalite Güvence Yöneticisi
quality@kaltun.com.tr
Kadir Ergün Ataköy
Kadir Ergün Ataköy
?? Geli?tirme & Kalite Müdürü
ergunatakoy@kaltun.com.tr

KALTUN, 50 y?l? a?k?n bir süredir seramik ve cam sektörlerine hizmet vermektedir.

Ürünler seramik sektöründe özellikle s?rs?z seramik (Granito) üretiminde, duvar ve yer karolar?nda, s?r, s?hhi tesisat, porselen ve süs e?yalar?n?n üretiminde kullan?lmaktad?r. Kaltun, cam sektöründe düz cam, sofra e?yas? ve kristal üreticilerine, kompoze ta? (polyester+kuvars), boya, emaye, filtrasyon, silikon kablo ve ilgili di?er pek çok sektöre de yurtiçi ve yurtd???nda hizmet vermektedir.

 

 

 

SATI?

Türkiye ö?ütülmü? ve s?n?fland?r?lm?? Feldspat ve Kuvars üretiminin lideri olan KALTUN, 1980`lerin sonlar?ndan itibaren dünya pazar?n?n, sektörlerinde lider ?irketlerine ihracata ba?lam?? ve bu ba?ar?s?n? her geçen y?l artt?rmaktad?r. Sat??lar?n?n % 80`i ihracat olan firma, üretim kapasitesinin tamam?n? i?leyerek satmay? ve ihracatta çok daha büyük rakamlara ula?may? ana hedef olarak belirlemi?tir.

Bugüne kadar ihracat gerçekle?tirdi?i ülkeler a?a??da verilmi?tir.

Sektörün öncü kurulu?u KALTUN her zaman mü?teri memnuniyetini hedeflemi?tir.

 

?irkette 1995 ba??nda ISO 9000 kalite güvence çal??malar?na ba?lanm??t?r. Uzun ve dikkatli çal??malar sonucunda, 1996 y?l?n?n sonlar?nda ISO 9002 kalite belgesi alarak, Türkiye’de kendi sektörünün bir ilkine daha imza atm??t?r. Kas?m 2003`de ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi`ni almaya hak kazanm??, 2009 sonunda ise ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi`ne yükseltilmi?tir.

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Do?al kaynaklar? verimli kullanmak,

Mü?teri isteklerini zaman?nda, sürdürülebilir kalitede ve ekonomik olarak sa?lamak,

Çal??anlar aras? ileti?imi üst düzeye ç?karmak,

Bir i?i ilk seferde ve bir defada yapmak,

Ülke ç?karlar?n? da dü?ünerek rekabet ko?ullar?na ayak uydurmak,

Ekonomik ve verimli üretim, yeni ürünlerin geli?tirilmesi ve yeni maden sahalar?n?n elde

edilmesine yönelik ara?t?rma geli?tirme çal??malar?n? desteklemek,

Çal??anlara gerekli e?itim, donan?m, güven ve yetki konusunda destek sa?lamak,

Kalite yönetim sisteminin etkinli?inin artt?r?lmas? için i? süreçlerimizi sürekli geli?tirmek

hedeflerimiz olacakt?r. 

 

FELSEFEM?Z

Kaltun Madencilik San.Nak.ve Akaryak?t Tic. A?, 850 çal??an? ile madencilik sektöründe  dev bir firmad?r. ?nsan kayna??n?n ba?ar? kayna?? oldu?u bilinciyle, her çal??an?m?z?n ki?isel ve mesleki geli?imlerine katk? sa?layacak, ya?am standartlar?n? yükseltebilecekleri, sürdürülebilir ö?renme ortam? yaratacak insan kaynaklar?  politikalar?         uygulanmas? hedeflenmektedir.

?irket Yönetiminin Liderli?inde,

 • Do?ru insanlar? ?irketle tan??t?rmak, yerle?tirmek, geli?tirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çal??t?rmak, birey olarak ve tak?m halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün k?lmak;
 • ?irketin büyüme ve geli?me stratejileri içinde daha önemli görevlere haz?r olmalar?n? sa?lamak;
 • ?ç ileti?imin etkinli?ini sa?lamak;
 • Aidiyet duygusunu peki?tirmek;
 • ?nsana sayg?y? hakim k?lmak;
 • ?irket için çal??man?n mutlulu?unu art?rmak;
 • ?nsan Kaynaklar? sistemlerinin ve uygulamalar?n? ?irket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün k?lacak ?ekilde geli?tirmek ve etkinli?ini sa?lamak;
 • ?nsan Kaynaklar? sahas?nda ?irketin örnek gösterilmesini sa?lamak;
 • Liderlik becerilerini ortaya ç?kartmak,  sürekli ve sistematik olarak geli?tirmek, sürdürmek, do?ru ve etkin liderlerin nesiller boyunca ?irket içinde yeti?tirilmesini ve geli?tirilmesini sa?lamak;
 • ?irket kültürünü, i? felsefesini güçlendirerek sürdürülmesiyle, 

Çal???lmas? ayr?cal?kl? bir topluluk olmay? hedeflemektedir…

 

17853 defa okundu / 13.06.2014 / HAKKIMIZDA
YUKARI ÇIK